การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นครูจะต้องมีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์