ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

18 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
2 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566
2 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
29 มิถุนายน 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
23 มิถุนายน 2565 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีสวรรค์” สำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
2 มิถุนายน 2565 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก.พ.ค.

ข่าวสหวิทยาเขตวิมานลอย

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์

ข่าวสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน