ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติการให้้บริการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์

สถิติการให้บริการขอใช้ห้องประชุม

สถิติการพัฒนา/อบรม/ประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566

สถิติการให้บริการกลุ่่มส่งเสริม

สถิติการให้บริการรับ ส่งหนังสือ

สถิติการให้บริการขอหนังสือรับรองเงินเดือน กรุงไทย

สถิติการให้บริการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ธอส