ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

นายประทาน หาดยาว

นายประทาน หาดยาว

6 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

นายประทาน หาดยาว

วัน เดือน ปีเกิด  7 สิงหาคม 2508   อายุปัจจุบัน 57  ปี  วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2568

ประวัติการศึกษา

         ปีที่สำเร็จ                คุณวุฒิ                          จากสถาบัน/มหาวิทยาลัย

พ.ศ2521                  ชั้น ป.7                              โรงเรียนบ้านยาวี

พ.ศ.2526                 ชั้น ม.ศ.5                            โรงเรียนเพชรพิทยาคม

พ.ศ.2530                 ค.บ.(เกษตรศาสตร์)                 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

พ.ศ.2546                 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)        มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

ปีพ.ศ.                      ตำแหน่ง                                       สถานที่ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2531                 อาจารย์ 1 ระดับ 3                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2535                 อาจารย์ 1 ระดับ 4                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2538                 อาจารย์ 2 ระดับ 5                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2542                 อาจารย์ 2 ระดับ 6                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2542                 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6                        โรงเรียนบ้านคลองสาร

พ.ศ.2546                 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7                        โรงเรียนบ้านคลองสาร

พ.ศ.2547                 ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8               โรงเรียนบ้านคลองสาร

พ.ศ.2553                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

พ.ศ.2555                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

พ.ศ.2559                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

พ.ศ.2560                 รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

พ.ศ.2564                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

พ.ศ.2565- 2566        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

5 ตุลาคม 2565 - 5 ตุลาคม 2566

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     ศึกษาศาสตรบัณฑิต          วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท     ปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

26 มิถุนายน 2545 ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

5 เมษายน 2548 ตำแหน่งครู โรงเรียนบุญนาค อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

16 ตุลาคม 2548 ตำแหน่งครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

5 มกราคม 2553 ตำแหน่งครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยา อำเภอปง จังหวัดพะเยา

10 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่งครูและครูชำนาญการ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

19 กรกฎาคม 2555 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

10 มกราคม 2557 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

30 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดพะเยา

18 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ลำปาง ลำพูน

18 กุมภาพันธ์ 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

27 สิงหาคม 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จังหวัดพะเยา

และปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ดร.สุชาติ เอกปัชชา

ดร.สุชาติ เอกปัชชา

10 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565

ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

วิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     ศึกษาศาสตรบัณฑิต          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต        มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งครู ระยะเวลา 19 ปี

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ผู้อำนวยการโรงเรียวัดหนองตางู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ต่อมา ปี พ.ศ. 2564    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ประสบการณ์และรางวัล

– รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558

– รางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก” กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2558

– โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษานั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

– รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงมหาดไทย ปี 2558

– รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์การเรียนรู้” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ปี พ.ศ. 2562

– รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ บริหารจัดการยอดเยี่ยม ของ สพฐ.

– งานวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบลในประเทศไทย

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

1 ตุลาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2565

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน เดือน ปี เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2512
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
ที่พัก บ้านเลขที่ 99/50 หมู่ 8 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
ประวัติการศึกษา
ปี 2523 ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2529 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2534 ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา(ประถศึกษา) โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ปี 2541 ระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและสถิติการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2553 ระดับ ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการครั้งแรก พ.ศ.2534 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วงก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาคลี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานการประณศึกษาอำเภอตาคสี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัฒนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2555 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2563 – 2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ปี 2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ และงานวิจัย

 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม นครสวรรค์
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 4. เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ และงานวิจัย
 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม จังหวัดนครสวรรค์
 6. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 8. เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางจริยา ปารีพันธ์

นางจริยา ปารีพันธ์

6 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นางจริยา ปารีพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2503

ประวัติการศึกษา

–         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการสกลนคร

–         ประกาศนียบัตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

–         ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาชีพครูมัธยม กระทรงศึกษาธิการ

–         ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสกลนคร

–         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ ปี พ.ศ. 2524-2542

ครู 1 โรงเรียนบ้านวังเวิน จังหวัดสกลนคร

ครู 1 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

ครู 2 ระดับ 2  โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1  ระดับ 5 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.สกลนคร

ปี พ.ศ.  2542 – 2546

ศึกษานิเทศก์ ระดับ 6 สำนักงานการประถมศึกษา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 6 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 7  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 7 อำเภอโคกศรีสุพรรณ ระยะเวลา 3 เดือน

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

โอนย้ายตำแหน่งมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 – 2547

เจ้าหน้าที่บริหารกีรศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 – 2549

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2549 – 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

18 มีนาคม พ.ศ. 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

และวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ดร.ปัญญา หาแก้ว

4 พ.ย. 2563 - 2 ก.ย. 2564

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ

เกิดวันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2507

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต           สาขา การสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต      สาขา การบริหารการศึกษา  สถาบัน ราชภัฏกำแพงเพชร

ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการดำรงตำแหน่ง  

 1. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  สพท.แพงเพชร เขต 1   7 กรกฎาคม 2546 ถึง 24 พฤศจิกายน 2547 (1 ปี 4 เดือน 17 วัน)

รักษาการ อาจารย์ใหญ๋โรงเรียน   บ้านโพธิ์ทอง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 25 พฤศจิกายน 2547 ถึง 23 ธันวาคม 2547  (28 วัน)

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 24 ธันวาคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2548 (5 เดือน 7 วัน)
 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง หนองถนน สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 1 มิถุนายน 2548 ถึง 1 ตุลาคม 2550 (2 ปี  4 เดือน)
 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 2 ตุลาคม 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551 (7 เดือน 29 วัน)
 4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 มิถุนายน 2551 ถึง 8 มิถุนายน 2551 (8 วัน)
 5. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 9 มิถุนายน 2551 ถึง 30 กันยายน 2561 (10 ปี 3 เดือน 21 วัน)
 6. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 1 ตุลาคม 2561 ถึง2 กรกฎาคม 2562 (9 เดือน 1 วัน)
 7. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2562 (3 เดือน 7 วัน)
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 3 กรกฎาคม 2562 ถึง27 ตุลาคม 2563 (1 ปี 3 เดือน 24 วัน)
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 28 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 2 กันยายน 2564
 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  

 

 

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  รักษาราชการแทน  ผอ.สพม.42

นายบุญชอบ โตคำ

นายบุญชอบ โตคำ

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
ดร.พยอม วงษ์พูล

ดร.พยอม วงษ์พูล

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง

ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร
๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร๒๕๒๒ กศ.ม.(การมัธยม) มศว.ประสานมิตร๒๕๒๓ อบรมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗๒๕๓๑ น.บ. ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช๒๕๔๑ อบรมปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๘๓

ประวัติการทำงาน ๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม๒๕๒๒ ครูใหญ่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์๒๕๒๖ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพศาลีพิทยา๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม๒๕๓๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม๒๕๓๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์๒๕๔๒ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์๒๕๔๓ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
๒๕๓๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์๒๕๓๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศจีน๒๕๓๘ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส

ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
รองหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๓เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๙,๒๕๓๒เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๖ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๘ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๔๐

กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส. บ. ม. ท
กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ๒๕๔๑อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. ๒๕๔๑-ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๔๒คณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ของ สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนง.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ ๒๕๔๓

ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554