ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

นางจริยา ปารีพันธ์

นางจริยา ปารีพันธ์

6 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

นางจริยา ปารีพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2503

ประวัติการศึกษา

–         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการสกลนคร

–         ประกาศนียบัตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

–         ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาชีพครูมัธยม กระทรงศึกษาธิการ

–         ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสกลนคร

–         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ ปี พ.ศ. 2524-2542

ครู 1 โรงเรียนบ้านวังเวิน จังหวัดสกลนคร

ครู 1 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

ครู 2 ระดับ 2  โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1  ระดับ 5 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.สกลนคร

ปี พ.ศ.  2542 – 2546

ศึกษานิเทศก์ ระดับ 6 สำนักงานการประถมศึกษา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 6 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 7  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 7 อำเภอโคกศรีสุพรรณ ระยะเวลา 3 เดือน

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

โอนย้ายตำแหน่งมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 – 2547

เจ้าหน้าที่บริหารกีรศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 – 2549

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2549 – 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

18 มีนาคม พ.ศ. 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

และวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ดร.ปัญญา หาแก้ว

4 พ.ย. 2563 - 2 ก.ย. 2564

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ

เกิดวันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2507

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต           สาขา การสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต      สาขา การบริหารการศึกษา  สถาบัน ราชภัฏกำแพงเพชร

ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการดำรงตำแหน่ง  

 1. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  สพท.แพงเพชร เขต 1   7 กรกฎาคม 2546 ถึง 24 พฤศจิกายน 2547 (1 ปี 4 เดือน 17 วัน)

รักษาการ อาจารย์ใหญ๋โรงเรียน   บ้านโพธิ์ทอง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 25 พฤศจิกายน 2547 ถึง 23 ธันวาคม 2547  (28 วัน)

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 24 ธันวาคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2548 (5 เดือน 7 วัน)
 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง หนองถนน สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 1 มิถุนายน 2548 ถึง 1 ตุลาคม 2550 (2 ปี  4 เดือน)
 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 2 ตุลาคม 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551 (7 เดือน 29 วัน)
 4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 มิถุนายน 2551 ถึง 8 มิถุนายน 2551 (8 วัน)
 5. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 9 มิถุนายน 2551 ถึง 30 กันยายน 2561 (10 ปี 3 เดือน 21 วัน)
 6. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 1 ตุลาคม 2561 ถึง2 กรกฎาคม 2562 (9 เดือน 1 วัน)
 7. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2562 (3 เดือน 7 วัน)
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 3 กรกฎาคม 2562 ถึง27 ตุลาคม 2563 (1 ปี 3 เดือน 24 วัน)
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 28 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 2 กันยายน 2564
 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  

 

 

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  รักษาราชการแทน  ผอ.สพม.42

นายบุญชอบ โตคำ

นายบุญชอบ โตคำ

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
ดร.พยอม วงษ์พูล

ดร.พยอม วงษ์พูล

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง

ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร
๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร๒๕๒๒ กศ.ม.(การมัธยม) มศว.ประสานมิตร๒๕๒๓ อบรมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗๒๕๓๑ น.บ. ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช๒๕๔๑ อบรมปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๘๓

ประวัติการทำงาน ๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม๒๕๒๒ ครูใหญ่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์๒๕๒๖ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพศาลีพิทยา๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม๒๕๓๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม๒๕๓๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์๒๕๔๒ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์๒๕๔๓ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
๒๕๓๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์๒๕๓๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศจีน๒๕๓๘ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส

ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
รองหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๓เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๙,๒๕๓๒เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๖ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๘ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๔๐

กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส. บ. ม. ท
กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ๒๕๔๑อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. ๒๕๔๑-ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๔๒คณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ของ สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนง.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ ๒๕๔๓

ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554