การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางศิริรัตน์ นิ่มมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นายศานิต  อินทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์  นายปลอด  โตทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และนายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  โดยมี นายจักรกฤษ  สนอ่วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม  , นางพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้