การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายวิศณุ  พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด   และนางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  โดยมี นายสุกิจ  ดั่นเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม, นางน้ำผึ้ง  ปรักมาตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้