การประชุมเรื่องการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวณัชชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และคณะครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประชุมการเตรียมความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์