Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการในการ Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม