Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี และสหวิทยาเขตอัจฉราลัยในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2567

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการในการ Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม