การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวณัฐรดา ทับทิมศรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง Zoom Meeting โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์