การลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครสวรรค์, โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์