การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา, นายอภิเชษฐ์ บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา, และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ โดยมี นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook