การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา, นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม, และ นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา โดยมี นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook