การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุภวรรณ ม่วงงาม ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม โดยนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์และสรุปผลการประเมิน คณะกรรมการประเมินนำโดย นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา, นางสาวจารุวรรณ ทองนิตย์ , นางสาวจุฑาภันทร์ ศิวนาถกูล ดร.รวิวรรณ กลิ่นธรรมเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไพศาลีพิทยา ครูพี่เลี้ยง และครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนไพศาลีพิทยา

Facebook