การดำเนินการให้คำปรึกษา (Coaching Team) และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ การดำเนินการให้คำปรึกษา (Coaching Team) และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของนางสนม เสริฐผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยมี นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพขร เขต 1 ประธานกรรมการ นายไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือผู้บฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องทำงานผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์