พิธีเปิดการฝึกอบรมนักกีฬายิงปืนระดับ 1 (เริ่มต้น) ณ สนามยิงปืน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมนักกีฬายิงปืนระดับ 1 (เริ่มต้น) ณ สนามยิงปืน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยโครงการสร้างนักกีฬายิงปืนจังหวัดนครสวรรค์ 2 “หนองกรดพิทยาคมโมเดล” เกิดจากความร่วมมือของสมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดนครสรรค์ ขมรมกีฬายิงปืนจังหวัดนครสวรรค์ และ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยริเริ่มก่อตั้งเมื่อเตือนพฤจิกายน ปี พ.ศ. 2561 และดำเนินการจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ผลิตนักกีฬายิงปืนตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ และได้รับเหรียญรางวัลจำนวนมาก และสามารถผลิตนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาซาติ จากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมมีนักกีฬาทีมชาติไทยในโครงการ
หนองกรดพิทยาคมโมเดล จำนวน 4 คน

ทั้งนี้การฝึกอบรมนักกีฬายิงปืนระดับ 1 (เริ่มตัน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังนี้ 1. เพื่อสร้างนิสัยให้ผู้เข้ารับการอบรมรักการออกกำลังกายและเห็นคุณค่าของกีฬายิงปืน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬายิงปืน 3. เพื่อผลิตนักกีฬายิงปืนรุ่นใหม่ แทนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา และไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ ห่างไกลจากยาเสพติดการจัดการฝึกอบรมนักกีฬายิงปืนระดับ 1 (เริ่มต้น) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -10 เมษายน 2567 โดยเป็นการจัดการอบรมให้กับเยาวชนผู้สนใจในทักษะกีฬายิงปีน ให้ได้รับการสร้างทักษะพื้นฐานของ กีฬายิงปีน ที่สามารถนำไปสู่การคัดเลือกให้เป็นนักกีฬายิงปืนของโครงการหนองกรดพิทยาคมโมเดล มีผู้รับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีผู้ฝึกสอนนักกีฬายิงปืนจากชมรมยิงปืนจังหวัดนครสวรรค์มาที่เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และ นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ สนามยิงปืน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม