การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ได้รับการพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องและอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการเขียนรายงานการวิจัย และ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมของต้นสังกัด

ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 33 คน จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และ นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม