การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ ดร.สายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์, นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์, และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยมี ว่าที่ ร.ต. เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นส.จุฑามาส พัฒนศริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook