การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ ดร. ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนางสาวรุ้งกานต์ เอมบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมและ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยมี นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook