การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา นายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา และ นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา โดยมีนางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook