ติดตามตรวจสอบ ประกันคุณภาพฯ ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นายนายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา, นางสาวจารุวรรณ ทองนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา, และ นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยมีนายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook