โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ นครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นฐาน เข้าร่วมการอบรม เรื่องการสร้างและหาคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์นครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์

Facebook