การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)  ของสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

วัน พฤหัสดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)  ของสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน โดยมี โรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยคาร ,โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ,โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม,โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม , โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม , โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาดยาววิทยาคม