การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)  ของสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์

วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)  ของสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ โดยมี โรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ , โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา , โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ,โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ,โรงเรียนพระบางวิทยา , โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ณ หอประชุมจอมปราชญ์ทัศนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม