โครงการหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อบุคลิกภาพ ศิลปะการว่างตน การพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อบุคลิกภาพ ศิลปะการว่างตน การพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรการศึกษาได้พัฒนานเองอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ บทบาทหน้าที่การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ณ หอประชุมจอมปราชญ์ทัศนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม