ประชุมระบบปักหมุดสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 9.00 นาฬิกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะบุคลากรทางการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุม ระบบปักหมุดสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน Quick Win

รูปเพิ่มเติม : Facebook