โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ บทบาทการส่งเสริมหน้าที่การเรียนครูที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบาย เรียนดี มีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี การครองตน การครองคน และ การครองงาน โดยได้รับเกียรติ ดร.สุชาติ เอกปัชขา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และทีมคณะวิทยากรศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ มีจำนวนครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาฯ ในวันนี้ จำนวน 115 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/czv4rcfFzwxNo8Mu/?mibextid=WaXdOe