การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องงประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์