โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถมีความพร้อมในการปฏืบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะเจตคติ และประสบการณ์ร่วมกัน การดำเนินการพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” ด้วยการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี การพัฒนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Hall12 นาน่า รีสอร์ท เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/share/p/58xv96kLidrrtHdb/?mibextid=WaXdOe