การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 (Module 3) คัดเลือกครูรอบ The Best of The Best

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 (Module 3) คัดเลือกครูรอบ The Best of The Best และสรุปกิจกรรมนิเทศ โดยประธานการประชุม ผศ.ดร.สายทิพย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และผศ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ผู้ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะศึกษานิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องประชุม 921 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Facebook สพม.นครสวรรค์