ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาบรรจุใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ราย นางสาวพิชญ์ภัสสร เอี่ยมอรุณ วิชาเอก การเงิน การบัญชี โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พร้อมมอบนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบีบยการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และพัฒนายกระดับครูผู้ช่วยให้เป็นครูมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ ณ ห้องทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์