การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายไชยวัฒน์ คณทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งแนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 ลดภาระเมินของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานในภาพรวมของ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์