การประชุม สร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบ PISA -Style Online Testing

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบระบบโครงการการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนระดับนานาชาติ PISA เข้าร่วมการประชุม สร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบ PISA -Style Online Testing สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และ Youtube OBEC Channel โดยท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม

รูปเพิ่มเติม : Facebook