การประเมินและนิเทศครู Module 3 การนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประเมินและนิเทศครู Module 3 การนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 และ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อาจารย์นิเทศได้แก่ ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค์ และครูผู้เข้ารับการประเมินและนิเทศ จำนวน 2 รายได้แก่ นายสุชาติวงศ์ ปลิวอิสสระ ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาพลศึกษา 3 (บาสเกตบอล) รหัสวิชา พ 23103 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้าร่วมนิเทศโรงเรียนพยุหะพิทยาคมได้แก่ นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และ นายสถาพร อุนระหัง ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ส 32102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการหาระยะทางจากแผนที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เข้าร่วมนิเทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ได้แก่ นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม และนางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

ภาพเพิ่มเติม : Facebook

ภาพจากโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

ภาพจากโรงเรียนพยุหะพิทยาคม