การประชุมการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของสพท. และ สศศ. เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของสพท. และ สศศ. เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย รศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย เรื่อง ข้อมูลสถิตินักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและเขตพื้นที่และศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการศึกษาเรียนรวม และสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และปิดการประชุม โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom meeting และ Youtube MKM2 Channel ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์