การประชุมจัดทำข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ประจำวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา หัวหน้าฝ่ายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมพิจารณากรอกข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

รูปเพิ่มเติม : Facebook