การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียน พร้อมด้วย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก เด็กหญิงวิจิตตรา นามเสนา นักเรียน โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ จังหวัดพิจิตร