การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัมีธยมศึกษานครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติตตามและประเมินผลงานจัดการศึกษา คณะทำงานหลักในการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษานครสวรรค์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกำกับ ติตตามการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็พระบบ มีกลไกและมาตฐานในการดำเนินงาน และผสมผสานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2566 มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีการศึกษา 2566 รวมถึงขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมในการขับเคสื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก็ทุกคน รวมทั้งสิ้น 105 คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์