การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 มีพิธีเปิดการประชุม โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา พร้อมการบรรยาย “กรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลง” โดย รศ.ตร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมการสะท้อนมุมมองการผลิต/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในมุมมองของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบ่งกลุ่มจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการผลิตครูและการพัฒนาคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ , กลุ่ม 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาครูประจำการ , กลุ่ม 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาศึกษานิเทศก์ , กลุ่ม 4 ข้อเสนอเซิงนโยบายเพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และ กลุ่ม 5 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ณ โรงแรมเบลล่าบี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี