พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ