โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์