การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A1,A2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A1,A2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR และได้นิเทศเยี่ยมสนามสอบทุกโรงเรียนรูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยนางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 11,965 คน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่75/2567 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ดำเนินการจัดสอบได้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสอบ เกิดประสิทธิผล