นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนไพศาลีพิทยา

เมื่อวัน พฤหัสบดี​ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้มานิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนไพศาลีพิทยา ประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ ครุธอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวสุจิตรา รวมทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวดวงกมล กองไธสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนางสาวสุนันทา เมืองนาคิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่าครูมีการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงเข้าร่วม ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้