การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด , นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยร่วมการสัมมนาเรื่อง รอบรู้การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ทางรอดของผู้บริหารวิทยากรโดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , การวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ ” มีเงินใช้ ไร้หนี้ มีความสุข” วิทยากรโดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายก ส.บ.ม.ท. และคณะ , การศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ: พลิกโฉมสร้างโรงเรียนแห่งความสุข วิทยากรโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ และดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล และมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วิทยากรโดย ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่