การประชุมขี้แจงตัวแทนระดับสนามสอบเพื่อเรียความพร้อมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมขี้แจงตัวแทนระดับสนามสอบเพื่อเรียความพร้อมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์