Coaching รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ราย ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

เมื่อวัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการ Coach ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching team) ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ราย ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม