ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.  นายประทาน  หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้   นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  นางอิสริยา  พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ว่าที่ ร.อ.อภิภู  ติรยาอติพร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และประธานสหวิทยาเขตทุกวิทยาเขต  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”  มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์