การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบการประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบการประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ได้แก่ 1) นายศุภากร ดาราโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) นายพิชญพันธ์ สุขเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่ดำเนินการคือ 1.นิเทศการสอนสังเกตการสอนเยี่ยมชั้นเรียนครูผู้ช่วย นายศุภากร ดาราโพธิ์ สอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ เวลา 1 คาบ (9:10- 10:00น.) และนายพิชญพันธ์ สุขเจริญ สอนรายวิชาพลศึกษา ลีลาศ รหัสวิชา พ33202 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จังหวะ ช่า ช่า ช่า สาระการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เวลา 1 คาบ (10:00-10:50น.) 2.ครูผู้ช่วยนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบ 6 เดือน ทั้ง 2 ราย 3. เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์และสรุปผลการประเมินสะท้อนคิด คณะกรรมการประเมินนำโดย นายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม /นางแสงจันทร์ สุขวิญญา ครูชำนาญการพิเศษ , นางสาวปิยวรรณ เขียวระยับ ครูชำนาญการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม และนายชญานนท์ รักษาศรี ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม