การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30น นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง สื่อสารสร้างความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR เพื่อส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการ Active Learning การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินผลตามสมรรถนะด้านการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ผู้ดำเนินการประชุมได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน คณะทำงาน และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 60 คน