งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ต.ป. (Open House’66)

วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00  น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีในงานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ต.ป. (Open House’66) โดยมี นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตน ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะวิชาการต่าง ๆ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์